Contact

Gebruik onderstaand formulier om direct contact op te nemen. We komen zo snel mogelijk bij je terug.

Algemene voorwaarden

Neem voor vragen over onze Algemene Voorwaarden contact met ons op.

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, van huur en verhuur alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden door MeetMedia B.V., hierna aangeduid als “MeetMedia”.
 2. De koper c.q. huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “de opdrachtgever”. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden gelden pas na schriftelijke bevestiging door de directie van MeetMedia.
 4. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffende beding tot nader overleg en nadere onderhandelingen, waarbij het doel en de strekking van het buiten werking gestelde beding zo veel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.
 5. MeetMedia is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door MeetMedia aangekondigde tijdstip. MeetMedia zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever toezenden.
 6. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen MeetMedia en de opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen door of namens MeetMedia gedaan, zijn MeetMedia kan haar aanbiedingen steeds herroepen, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.
 2. De beschrijvingen en specificaties die onderdeel uitmaken van de aanbieding zijn alle gebaseerd op bij MeetMedia bekende Kleine afwijkingen hiervan zijn mogelijk en dienen door de opdrachtgever te worden geaccepteerd.
 3. Een samengestelde aanbieding verplicht MeetMedia niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de geoffreerde prijs.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door MeetMedia van de verstrekte Overeenkomsten aangegaan door medewerkers van MeetMedia zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging door de directie van MeetMedia.
 2. De overeenkomst geldt voor de periode en de tarieven zoals in de overeenkomst is vermeld of zoals anderszins is overeengekomen.
 3. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst met MeetMedia alsnog wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst wenst, moeten deze wijzigingen door de opdrachtgever schriftelijk aan MeetMedia worden gemeld voordat MeetMedia een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen MeetMedia en opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat MeetMedia deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzigingen naar het oordeel van MeetMedia een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is MeetMedia gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden. MeetMedia is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden c.q. te lijden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de opgedragen wijzigingen, zijn volledig voor rekening en risico van de
 4. Indien de in lid 3 bedoelde wijzigingen het gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door MeetMedia opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. MeetMedia is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever.

ARTIKEL 4: LEVERTIJD

 1. De levertijd wordt door MeetMedia zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale Zij gelden slechts als indicatie. MeetMedia spant zich in om binnen de aangegeven tijd te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van MeetMedia.

ARTIKEL 5: PRIJZEN EN TARIEVEN

 1. Tenzij de opdrachtgever een consument is, zijn de door MeetMedia opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
 2. Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs
 3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk aantal bestede uren (regie). Bij opdracht met een looptijd van meer dan vier weken zullen de door opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.
 4. MeetMedia heeft het recht alle prijsverhogende factoren ontstaan na het uitbrengen van de offerte, dan wel na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. MeetMedia zal de opdrachtgever schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. MeetMedia zal daarbij de omvang van en de datum waarop de prijsverhoging zal ingaan, vermelden.

ARTIKEL 6: INSCHAKELINGEN VAN DERDEN

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft MeetMedia het recht derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

 1. Indien MeetMedia door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, is MeetMedia gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van MeetMedia, zonder dat MeetMedia tot enige schadevergoeding gehouden is. Indien MeetMedia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het gedeelte ten aanzien waarvan zij reeds heeft gepresteerd of nog kan presteren, afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht worden in ieder geval verstaan: alle onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk wordt, zoals storm, overstromingen en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, stakingen en onlusten, oproer, pandemieën, zoals, maar niet uitsluitend Covid-19, oorlog of oorlogsgevaar, verlies of beschadiging van materiaal, ziekte van medewerkers, vertraagde levering van door MeetMedia bestelde goederen en materialen, transportmoeilijkheden, machinale en andere buiten de schuld van MeetMedia in haar producten optredende storingen en andere soortgelijke voorvallen. Overmacht van toeleveranciers van MeetMedia wordt tevens geacht overmacht te zijn van MeetMedia.

ARTIKEL 8: BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Facturen dienen uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient zonder verrekening, korting en/of opschorting plaats te vinden.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn niet volledig is betaald, zal de opdrachtgever aan MeetMedia, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd zijn ter grootte van 1,5% van het verschuldigde bedrag voor iedere maand dat volledige betaling uitblijft. Gedeelten van een maand worden hierbij als volle maand berekend.
 3. Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, waaronder incassokosten, deurwaarderskosten, advocaatkosten zijn begrepen, gemaakt ter invordering van achterstallige posten komen voor rekening van de Deze buitengerechtelijke kosten belopen ten minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,–.
 4. Indien naar het oordeel van MeetMedia de financiële positie van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van MeetMedia onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van MeetMedia te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien opdrachtgever nalaat tijdig genoegzame zekerheid te stellen, dan is MeetMedia gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat harerzijds de verplichting tot het betalen van schadevergoeding ontstaat.

ARTIKEL 9: RECLAMES

 1. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door MeetMedia geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichting ten opzichte van MeetMedia op te
 2. Indien MeetMedia een klacht gegrond acht, is MeetMedia gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren dan wel anderszins de klacht te (doen) verhelpen.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Aansprakelijkheid van MeetMedia voor directe en indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel wordt aansprakelijkheid van MeetMedia, uit welke hoofde ook, in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de uitgevoerde werkzaamheden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van MeetMedia te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van MeetMedia gedane uitkering, te vermeerderen met het door MeetMedia verschuldigde eigen risico, zulks per gebeurtenis. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
 4. Iedere rechtsvordering van de opdrachtgever jegens MeetMedia, voortvloeiend uit een (al dan niet toerekenbare) tekortkoming of onrechtmatige daad van MeetMedia jegens de opdrachtgever of uit welke andere wettelijke grondslag ook, vervalt door verloop van 3 maanden nadat de opdrachtgever ter zake voor het eerst bij MeetMedia heeft gereclameerd.
 5. De opdrachtgever vrijwaart MeetMedia voor alle aanspraken van derden ter zake de schade in verband met de door MeetMedia uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van MeetMedia en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

ARTIKEL 11: OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet naar behoren of niet tijdig nakomt, worden alle verplichtingen van MeetMedia, uit welke hoofde ook jegens de opdrachtgever aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de opdrachtgever zijn nagekomen.
 2. MeetMedia kan de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) ontbinden in geval:
  1. van een tekortkoming in de nakoming door de opdrachtgever van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt;
  2. van een (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of liquidatie van de opdrachtgever;
  3. executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de
 3. In geval van ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zal al hetgeen de opdrachtgever aan MeetMedia verschuldigd is, terstond volledig opeisbaar zijn, onverminderd het recht van MeetMedia op volledige schadevergoeding.
 4. Indien de opdrachtgever een overeenkomst annuleert, welke annulering door MeetMedia wordt aanvaard, is de opdrachtgever aan MeetMedia 25% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Vindt annulering van de overeenkomst plaats binnen veertien dagen voorafgaand aan het moment waarop uitvoering gegeven zou moeten worden aan de overeenkomst, blijft de opdrachtgever 50% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Vindt annulering van de overeenkomst plaats binnen zeven dagen voorafgaand aan het moment waarop uitvoering gegeven zou moeten worden aan de overeenkomst, blijft de opdrachtgever 75% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Vindt annulering plaats binnen tweeënzeventig uur voorafgaand aan het moment waarop uitvoering gegeven zou moeten worden aan de overeenkomst, blijft de opdrachtgever 100% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Daarnaast is de opdrachtgever verschuldigd een bedrag gelijk aan de tot het moment van annulering door MeetMedia gemaakte kosten.

ARTIKEL 12: PERSOONSGEGEVENS

 1. De persoonsgegevens die worden vermeld op de overeenkomst worden door MeetMedia als verantwoordelijke mogelijk in de zin van de Algemene verordening persoonsgegevens verwerkt in de personenregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan MeetMedia uitvoering geven aan deze voorwaarden en de overeenkomst uitvoeren, de op die opdrachtgever optimale service en actuele producteninformatie geven en opdrachtgever gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Opdrachtgever kan dan inzage en correctie met betrekking tot verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het een direct mailing, dan zal een dergelijk protest steeds worden gehonoreerd.

ARTIKEL 13: OVERIGE BEPALINGEN

 1. Indien verscheidene (rechts)personen zich als opdrachtgever hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens MeetMedia aansprakelijk voor alle uit hoofde van de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent het intellectueel eigendom van MeetMedia, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merken en handelsnamen, octrooien of andere rechten uit het door MeetMedia geleverde te verwijderen, te gebruiken of te wijzigen. Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van MeetMedia niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s en/of afbeeldingen van het geleverde en/of het gehuurde van MeetMedia te gebruiken in of voor enigerlei vorm van documenten en/of promotiedoeleinden voor MeetMedia en/of voor derden.
 3. Zowel gedurende als na het beëindigen van de overeenkomst verplicht opdrachtgever zich tot volstrekte geheimhouding van alle essentiële bedrijfsinformatie die haar omtrent MeetMedia bekend is c.q. zal worden.
 4. Opdrachtgever kan zijn rechten niet aan derden overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MeetMedia. MeetMedia kan op haar beurt de rechten uit deze overeenkomst wel aan derden overdragen. De opdrachtgever zal desgevraagd alle benodigde medewerking verlenen aan een dergelijke overdracht.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILBESLECHTING

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en/of overige verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel verbandhouden met de rechtsverhouding tussen MeetMedia en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden van toepassing op zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van MeetMedia gelegen is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.